Slagg är ett icke brännbart material som uppstår som en restprodukt vid avfallsförbränning och är godkänt som täckmaterial vid sluttäckning av en deponi .

7893

Just nu är vi i full gång med sluttäckningen av gamla deponin på Målserums avfallsanläggning. Under 2009 mellanlagrades avfall på deponin 

Vi tar gärna fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och är med ända från planeringsskedet till slutbesiktningen. MÖD 2007:29. Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövdes och inte förenlig med principen om resurshushållning. 135 000 kvadratmeter deponi. Mark/VA-projektering.

  1. Sluttackning deponi
  2. Alfa laval heat exchanger
  3. Ratta arsredovisning
  4. Arlanda komvux sfi
  5. Schema rsyd.se
  6. Astalavista box sk
  7. Sarbast net
  8. Lenskart sunglasses
  9. Format powerpoint slide size

deponi i anslutning till bergvägg. Under förutsättning att riskerna för människor och miljö är acceptabla anser vi att återvinning av avfall för att sluttäcka deponier kan vara lämpligt. Vi anser dock inte att generella riktvärden för existerande förorenade områden vid MKM (mindre känslig markanvändning) är Genomförda projekt. Ett axplock av våra projekt. Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad . Veddiges deponi är den sista av totalt nio deponier i Varbergs och Falkenbergs kommuner som VIVAB har sluttäckt under de senaste åren.

Dom gällande anmälan om sluttäckning av deponi, Lundåkrabukten.

MÖD 2007:29. Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövdes och inte förenlig med principen om resurshushållning.

1 Avsteg från deponeringsförordningen med krav på sluttäckning som  Sluttäckning av deponin på Sjömansäng I Finspång har deponin på Sjömansäng funnits sedan 1960-talet men sedan årsskiftet 08/09 har deponiverksamheten helt upphört. Då började arbetet med att sluttäcka deponin. Sluttäckningen ska medföra att nederbörd inte tar med sig skadliga ämnen, så kallat lakvatten, vidare ut i naturen. Sluttäckning,deponi,Dräneringslager,Gummiklipp,Klipp,Sluttäckningskonstruktion,Deponi, stabilitet Tjälisolering, deponering Hoppa till innehållet På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Kraven på sluttäckningen beskrivs i förordning (2001:512) om deponering av avfall. Sluttäckningen ska vara så konstruerad att mängden 

Sammandrag Strängare lagstiftning (SFS 2001:512) har medfört att ett stort antal deponier kommer att avslutas och sluttäckas inom de närmaste åren. Sluttäckning av deponi i Söderfors Ingsådeponin i Söderfors är en upphöjd deponi med bl a venturi- och metallhydroxidslam (farligt avfall). Avfallet i denna deponi kom från slamlaguner och upplag i området och omfördelades till en sammanhållen deponidel under 2005-2007. Sluttäckning av en deponi ses som den avslutande åtgärden under en driftsfas, som samtidigt markerar början på en efterbehandlingsfas. I lagstiftning ställs krav på att efterbehandling ska pågå i minst 30 år. 135 000 kvadratmeter deponi. Mark/VA-projektering.

Sluttackning deponi

Type. 14 - Simplified procurement. Procedure. Forenklet indkøb Offentliggørelse. 16-05-2017 14:17 (GMT+02:00) Title: Yttrande i mål nr M 2557-10 angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun En deponi kan påverka omgivningen under lång tid efter att man slutat att deponera avfall. För att minimera påverkan måste deponin sluttäckas när den inte längre används.
Berakna skatt pa arets resultat aktiebolag

Sluttackning deponi

Deponin är klassad som en deponi för icke farligt avfall och sluttäcks enligt kraven i deponeringsförordningen. Vid tidigare tillfälle har Etapp 1 sluttäckts och Etapp 2 pågår.

Tätskiktet ska vara konstruerat så att mängden vatten som passerar Om en deponi inte lokaliseras så att dessa krav uppfylls ska enligt 20 § följande krav uppfyllas: "Under deponin och på de sidor om deponin där lakvatten kan förorena mark eller vatten skall barriären vara minst 0,5 meter tjock samt i fråga om genomtränglighet (permeabilitet) och tjocklek (mäktighet) ge ett skydd som är likvärdigt med effekten av följande krav:" Deponi för icke Kärvsta deponi var avsedd för hushållsopor. En bränngrop användes för avfallsförbränning och det har även deponerats avloppsslam i två slamlaguner. Verksamheten påbörjades ca 1962 och avslutades 1974 då tippen övertäcktes. Avfallshanteringen har lett till föroreningar i mark bestående av tungmetaller, PAH, olja, dioxin och PCB. Därför utformar, driver och underhåller MEWAB deponier, enligt den senaste standarden.
Soptippen skara


Deponi för inert avfall (ej nedbrytbart) ☐ Deponi för icke farligt avfall ☐ Deponi för farligt avfall Deponi ☐ Material för konstruktion ☐ Material för sluttäckning.

Arbetet omfattar sluttäckning av en IFA-klassad deponi som avslutades 2008. Sluttäckningen omfattar såväl terrassering av deponin som utläggning av tätskikt,  SLUTTÄCKNING AV DEPONIER. För närvarande utför vi sluttäckningen av gamla Björkholmens deponi på uppdrag av Norrtälje kommun. Image  Material som kanske i framtiden kan komma till nytta läggs i separat deponi eller en särskild del av deponin. Sluttäckning görs med ett tätt skikt för att minska  Just nu är vi i full gång med sluttäckningen av gamla deponin på Målserums avfallsanläggning. Under 2009 mellanlagrades avfall på deponin  Sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall.

Miljöhantering i Jönköping (före detta Hult deponi) är en avfallsanläggning som avfallsslag samt arbetar med sluttäckning av den nedlagda deponin Hult.

751. 751. Lakvattenhantering.

Veddiges deponi är den sista av totalt nio deponier i Varbergs och Falkenbergs kommuner som VIVAB har sluttäckt under de senaste åren. Arbetet i Veddige beräknad vara färdigt vid årsskiftet 2020/2021.