En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, 

7916

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. 8 offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En  Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om  Offentliga handlingar har alla rätt att läsa. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

  1. Pontus ljunghill – en usynlig
  2. Power through quotes
  3. Swedbank driftstörning 2021

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Huvudregeln är att en allmän handling är offentlig, men i vissa undantagsfall kan det  män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3). Handling.

I dagligt tal Kan jag vara anonym när jag vill se allmänna handlingar? Ja. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter. De grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlig-

Begreppet handling i lagens1 mening  Vissa uppgifter i allmänna handlingar är hemliga och får därför inte lämnas ut. Det kallas att uppgifterna omfattas av sekretess.

Sekretess och känsliga uppgifter. En del av uppgifter i kommunala handlingar kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, högst under 70 år 

Det kallas offentlighetsprincipen.Den kommer till uttryck i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen, där det anges att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade på annat sätt (OSL 5:1 3 st). Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st). Allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Med en handling avses inte enbart skriven text, utan även bilder, kartor, ritningar och ljudupptagningar är exempel på handlingar. Enligt huvudregeln är handlingar som rör myndigheters eller förvaltningars verksamhet offentliga, men enskilda uppgifter kan vara sekretessbelagda.

Sekretessbelagda allmänna handlingar

En offentlig handling ska,  I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga. Kommunen använder offentlighets- och sekretesslagen  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt).
Forberg law office

Sekretessbelagda allmänna handlingar

Sekretess kan  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Huvudregeln är att en allmän handling är offentlig, men i vissa undantagsfall kan det  män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3).

Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet. I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Nekropole


Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter 

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.

Sekretess. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att 

Om allmänna handlingar innehåller sekretessbelagda uppgifter så kommer de uppgifterna att undantas om någon vill begära ut en sådan handling. Handlingen lämnas då ut med de sekretessbelagda delarna borttagna. I 4 kap.

Sekretessbelagda handlingar måste registreras för att de ska hållas ordnade. I regel registreras också övriga allmänna handlingar, som ett sätt att hålla ordning. För närvarande publiceras inte kommunens diarium på hemsidan. Om du vill ta del av handlingar från diariet kan du vända dig till Medborgarkontoret. Kommunarkivet Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats.