av H Holmberg · 2015 — Beslutsteori brukar delas in i två områden, normativ- och deskriptiv teori. Den deskriptiva teorin förklarar hur ett beslut tas i praktiken medan den normativa teorin.

4182

*Hur skall man redovisningen se ut för att på bästa sätt uppfylla sitt syfte? *Skall vara till vägledning för praktiker. Vad innebär normativ redovisningsteori?

Skulder i kapitalunderlaget. Den särskilda posten. Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-11 HT2013 2014-01-20 VT2014 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG320 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi Vad är en normativ etik? Det är en fråga som man ställer sig ofta när man börjat läsa om etik och moral.Den normativa etiken är läran eller själva teorin om moralen.

  1. Byt namn på administratör windows 10
  2. En bra chef egenskaper

Vad som verkligen händer. Värderingsfri. Normativ teori - baserat på värderingar och antaganden som försöker tala om hur det borde vara Positiv redovisningsteori och normativ redovisningsteori är annorlunda, det vill säga hur det ska vara typ av redovisningsteori, är hur den tidigare redovisningsteori. Vad är redovisningsteori? Inte nog med att det kan vara tämligen svårt för studenter som läser redovisning på universitetet att greppa vad som är teori – de tvingas också konfronteras med att det finns teori om redovisning och teori för redovisning.

Dessutom måste företaget kunna sätta sin verksamhet i ett större hållbarhetssammanhang. När detta är gjort kan informationen bli relevant och hållbarhetsredovisningen kan uppfylla sitt syfte. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande. En normativ är en fordring om hur något bör vara. Ett liknande ord, med en motsatt betydelse, är deskriptiv, som beskriver hur något är. Normativ etik föreskriver teorier om hur man bör handla medan deskriptiv etik enbart beskriver vanliga handlanden.

Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan en förenings tillgångar och skulder. Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra föreningens egna medel. Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om ämnet. Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och annan företagsekonomisk teori.

Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar såväl de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori.

Fråga konsumenterna vad de vill ha för information. 4. Observera kapitalmarknaden, t.ex. genom dokumentstudier eller fysiska observationer. 5.

Vad är normativ redovisningsteori

Också förhållningssättet till den nya tekniken kan ses som en normativ process som påverkade logiken i skivbolagen och branschen i övrigt. Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan.
Enebackens äldreboende solskiftesvägen åkersberga

Vad är normativ redovisningsteori

Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övri Jag är 66 år och gift med Monica sedan 40 år tillbaka. Jag är civilekonom med bl a erfarenhet av undervisning i beskattningsrätt och redovisningsteori.

Redovisningsteori; Normativ redovisning; Utmaningar; Alternativ. Betydelsen av redovisningsteori för ett Vad är en beredskapsbaserad relation? Företag  Vad som verkligen händer. Värderingsfri.
Stannar i växten
14 nov 2017 Rimmel, G. and Jonäll, K. (2016) Kapitel 1 - Om redovisning och Därefter följer en diskussion om vad teorier och teoretiska perspektiv är.

För att kunna höja HR-professionens legitimitet och kvalitet på sikt tror vi att det krävs en insikt i medarbetares attityder till och förväntningar på Human Resources. Argumentera för en normativ position kring ldelning. Är det, till exempel, moraliskt tillåtet att ldela upphovsrättsskyddat material?

Normer är sociala krafter och påtryckningar från omgivningen som formar mänskliga beteenden och handlingar. Dessa krafter kan yttra sig i krav eller förväntningar som sedan styr

Hur kan man förklara varför redovisningen ser ut som den gör? Sådana frågor handlar  Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter och normativa ställningstaganden påverkar  av S Wettersten · 2012 — Företagen som undersökts i studien ligger relativt jämnt vad gäller kvalitén öppenhet avseende obligatorisk 3.17 BEGREPPSRAM – EN NORMATIV TEORI. Kursen ges inom Ekonomprogrammet – Redovisning och revision. reglering, normativa teorier samt utveckling och användning av konceptuella ramverk. Den del av kursen som ägnas redovisningsteori behandlar externredovisningens reglering, argument för och emot reglering, normativa teorier samt utveckling  designas” och ”vad kan förklara den observerade redovisningsdesignen”.

Också förhållningssättet till den nya tekniken kan ses som en normativ process som påverkade logiken i skivbolagen och branschen i övrigt. Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan. Är-frågan - Sammanfattning Redovisningsteorins grunder Redovisning uppfattas av många som en statisk teknik som syftar till att registrera olika Se mer.